Standergroep is in 2014 gestart met het leerwerkbedrijf Nieuwe Stijl. Het doel van dit traject is om jongeren door intensieve samenwerking tussen verschillende partijen naar een duurzame werkplek te begeleiden. Op deze pagina vertellen we u graag meer over Nieuwe Stijl.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Uitgangspunt van deze wet is om alle verschillende regelingen voor mensen die kunnen werken maar zijn aangewezen op ondersteuning (Wajong, WSW en WWB) op te nemen in één regeling. De nadruk ligt op het verkrijgen van betaald werk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en staan daarmee voor een forse uitdaging.

De uitdaging

Op dit moment vindt namelijk de nodige discussie plaats over de arbeidsmarkt. De werkloosheid is hardnekkig en erg hoog, er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod en de mobiliteit laat te wensen over. Bepaalde groepen jongeren, zonder startkwalificatie en/of met een arbeidsbeperking, dreigen de aansluiting definitief te verliezen. Zij zijn zelfs bij een aantrekkende arbeidsmarkt nauwelijks meer in te passen. De overheid onderkent dit probleem en wil hier gericht actie op ondernemen. Ook deze jongeren zijn in de toekomst hard nodig. De kunst is nu om hun arbeidspotentie te benutten.

Standergroep is van mening dat dit kan en heeft hiervoor een vernieuwende aanpak ontwikkeld. In 2013 heeft Standergroep met restaurant SAMEN een succesvol project gedraaid voor jongeren met een afstand naar werk. Het resultaat was een uitstroom naar werk van ruim 70%. De ervaring en kracht van dit project worden nu verder uitgerold in het leerwerkbedrijf ‘Nieuwe Stijl’.

Samenwerking

Nieuwe Stijl krijgt vorm in een netwerkorganisatie. Dit heeft als voordeel dat elke partij flexibel en naar vermogen kan bijdragen aan het doel: een duurzame arbeidsplek voor de deelnemer. In Nieuwe Stijl werken de volgende partijen intensief met elkaar samen:

  • Werkgever – De werkgever biedt een werkervaringsplek van zes maanden met een aansluitend dienstverband voor zes maanden. De jongere werkt gedurende de werkervaring met behoud van uitkering.
  • Opleider – ROC Landstede verzorgt de opleiding binnen Nieuwe Stijl. Per jongere wordt gekeken of een opleiding noodzakelijk is om hem een goede start te geven bij zijn loopbaan. Het gaat daarbij om maatwerk. Er wordt onderzocht welke opleiding nodig is, of de jongere deze opleiding aankan en hoe de opleiding wordt aangeboden. Gelet op de kenmerken van de doelgroep zal het in de praktijk gaan om opleidingen op niveau één of twee.
  • Standergroep – Standergroep is de projectontwikkelaar, stelt contracten op met de samenwerkingspartners, regelt financiën en communicatie met de gemeenten, voert de intake en selectiefase van het project uit, begeleidt de jongeren, verzorgt de jobcoaching en ondersteunt de werkgever.

Het traject

De jongere doorloopt een leerwerktraject dat drie fasen kent:

1. Selectie; (duur: twee maanden)

Het doel is om de jongere goed te leren kennen in zijn motivatie, gedrag en leervermogen.
Er wordt gewerkt vanuit een centrale locatie. Van daaruit worden er activiteiten uitgevoerd zoals:

  • sport;
  • buitenactiviteiten zoals bootcamp;
  • training presentatievaardigheden, banen en beroepenoriëntatie;
  • bedrijfsexcursies.

Na de eerste maand wordt de eindselectie gemaakt. De opleiding start. De jongere wordt voorbereid op zijn werkervaringsplek.

2. Werkervaring; (duur: zes maanden)

De jongere werkt zes maanden op de werkervaringsplek. Hij gaat een dag per week terug naar de groep voor uitwisselen van ervaringen, onderlinge ondersteuning en de opleiding. In de coaching is vooral gericht op werknemersvaardigheden.

3. Arbeidsovereenkomst; zes maanden

De werkgever sluit een arbeidsovereenkomst met de jongere voor 20 tot 36 uur per week.

Vragen en of informatie

In deze informatie hebben wij u meegenomen in ons plan. De eerste groep startte in april 2014 en inmiddels zijn er vijf groepen gestart, vier in Zwolle en één in Deventer. De kandidaten van deze groepen zijn aangeleverd door het UWV en sinds kort ook door de gemeente Zwolle. Er is de nodige interesse in Nieuwe Stijl, daarom zijn we in overleg met andere partijen om ook in hun regio of gemeente een groep te starten.

We willen ruimte creëren voor de inbreng van onze toekomstige netwerkpartners. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog aanvullende informatie behoeft. Of misschien heeft u ideeën die de slagingskans vergroten. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.