Stander Groep

Functionele cookies

Deze website maakt gebruik van een CMS (Content Management Systeem) voor het beheren van de content. Dit CMS plaatst een sessie cookie om de website veilig te maken. Deze cookie is nooit te herleiden tot u als persoon.

Analytische cookies

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Stander Groep en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Stander Groepheeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Stander Groep geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Stander Groep een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van www.standergroep.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Voor het analyseren van de websitestatistieken hebben wij toegang gegeven tot onze Google Analytics account aan onze website beheerder Inxpact uit Zwolle. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google:

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

nAls praten niet helpt......
ReAttach is voor mensen met psychische klachten, trauma’s en autisme.
We zijn gewend om te praten over gebeurtenissen die ons bezig houden. Gewoonlijk staan we niet stil bij de manier waarop we die gebeurtenissen verwerken. Als er in die verwerking een belemmering optreedt, merken we dat gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. Het lukt bijvoorbeeld niet om dingen los te laten. We krijgen er last van als we letterlijk “vol” blijven zitten met onverwerkte informatie.
Als dit gebeurt kunnen er allerlei problemen ontstaan hierbij kun je denken aan concentratieproblemen, angsten, laag zelfbeeld, depressieve klachten, piekeren, slaapproblemen boos en opstandig gedrag, moeite met plannen en organiseren.
ReAttach is een begeleidingsvorm die dan kan helpen. ReAttach is zeer geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om over hun problemen te praten, omdat je bij ReAttach niet hoeft te praten.
Ervaringen van deelnemers na de training: ik ervaar meer rust en ruimte in mijn hoofd, ik kan me beter concentreren, ik heb meer overzicht, ik raak niet meer in paniek bij onverwachte gebeurtenissen. Ik ben actiever geworden, ik durf meer dingen te ondernemen.

Standergroep biedt deze training aan. In feite duurt deze training maar 5 bijeenkomsten van 1 uur. Met verbluffende resultaten, mensen kunnen daarna weer verder.

De ervaring in de re-integratie en loopbaanbegeleiding heeft geleid tot inzicht in de noodzakelijke voorwaarden ten aanzien van organisatie en methodiek. Standergroep maakt daarom een aantal principiële keuzes:

Persoonlijke aandacht en professionele houding

De activiteiten worden uitgevoerd door begeleiders die door kennis, ervaring en opleiding toegerust zijn voor hun taak. Persoonlijke aandacht, gekoppeld aan een professionele houding is uitgangspunt. Begrip voor de situatie van de cliënt is belangrijk maar tegelijkertijd is de begeleider een professional die op vakinhoudelijke gronden begeleidt, adviseert en aanstuurt.

Kleine caseload

Re-integratie- en loopbaantrajecten hebben een intensief karakter. De loopbaanbegeleider moet tijd en ruimte hebben voor de cliënt en in bijzondere situaties direct kunnen handelen. De caseload is daarom klein en bedraagt in de regel niet meer dan 30 personen.

Praten is niet voldoende

Standergroep maakt een nadrukkelijke keuze om de re-integratie met concrete activiteiten in te vullen. De klant moet het gevoel hebben dat er echt iets met en voor hem/haar gedaan wordt. Dit bevordert de inzet en motivatie en de klant. Hij/zij ervaart dat het zoeken van werk veel meer inhoudt dan een brief en een gesprek met de trajectbegeleider.
Het traject wordt zoveel mogelijk ingevuld met doe-activiteiten bijvoorbeeld stages, arbeidsgewenning, sollicitatietrainingen en dergelijke. De praktijk is de beste leerschool en biedt reële kansen op werk.

Klant is koning

De klant is de maat der dingen. Wat de klant wil en kan staat centraal. Daarbij heeft Standergroep een eigen professionele verantwoordelijkheid. De klant heeft recht op deskundig en helder advies, zelfs als dat tegen de eigen ideeën indruist. Gedurende het traject heeft de klant één vaste loopbaanbegeleider. Activiteiten kunnen worden uitgevoerd door een collega, bijv. jobhunting of sollicitatietraining, de loopbaanbegeleider houdt de regie.
Met de klant wordt niet alleen de persoon die ondersteund wordt bedoeld maar ook de werkgever.

Maatwerk

Standergroep werkt niet met standaard programma's. In goed overleg met de klant en de opdrachtgever wordt aan het begin van een traject bepaald welke activiteiten en instrumenten moeten worden ingezet om het beoogde resultaat te verwezenlijken. Het bieden van maatwerk is het uitgangspunt.

Visie

Het is belangrijk dat mensen optimaal en volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dit bevordert hun geluk en dat heeft weer een positief effect op de maatschappij als geheel. Het hebben van werk is daarbij een bepalende factor.

Missie

Standergroep wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen vanuit de eigen kracht kunnen participeren. Dit gebeurt via de invalshoek werk omdat dit domein bepalend is voor de mate waarin mensen zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Standergroep richt hierbij zich op personen die zonder ondersteuning moeite hebben een baan te verwerven en/of te behouden. Hiertoe begeleidt, coacht en faciliteert Standergroep hen en ontwikkelt projecten voor deze categorie. De bedrijfsactiviteiten zijn er op gericht dat de persoon weer in zijn/haar kracht komt, zich zelfstandig en vanuit de eigen kracht kan handhaven op de arbeidsmarkt en zo optimaal kan deelnemen aan de maatschappij.

In deze missie nemen werkgevers en bedrijven een sleutelpositie in. Immers zonder bedrijfsleven is er geen werk. Het actief ondersteunen en adviseren van werkgevers is onlosmakelijk verbonden met de inzet van Standergroep. Een werkgever is voor Standergroep een belangrijke klant met behoeften en deskundige ondersteuning die daar bij hoort.

Standergroep is op 1 juni 2012 opgericht. Deze oprichting is het gevolg van de ontmanteling op strategische gronden van Prakton BV (opgericht in 1996). Standergroep zet de activiteiten van Prakton BV voort. Dit betekent dat het gehele werkapparaat, inclusief personeel en cliënten is overgezet.

Standergroep vindt een goede en transparante relatie met haar klanten erg belangrijk. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor ons werk en zien de belangen die onze klanten hebben. Wij gaan in onze dienstverlening zorgvuldig te werk. Toch kan het gebeuren dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening. Wat Standergroep doet is mensenwerk en waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden of kunnen er misverstanden ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat onze klant in de gelegenheid is om een klacht over onze dienstverlening, zonder ingewikkelde procedures, in te dienen bij Standergroep. Daarbij mag de klant er op vertrouwen dat Standergroep de klacht serieus neemt.

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Standergroep een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten over onze dienstverlening.

Klachtenafhandeling

1. Doel van het proces

Conform regel en wetgeving registreren en afhandelen van klachten en opmerkingen, aanpassingen doorvoeren om herhaling te kunnen voorkomen en in de toekomst preventief te kunnen handelen om oorzaken te kunnen wegnemen. Hiermee wordt tevens bedoeld de wet- en regelgeving van het CBP.

2. Uitgangspunten

 • Op correcte wijze de klager en zijn klacht en/of opmerking behandelen (binnen 5 werkdagen ontvangstbevestiging sturen aan indiener van klacht)
 • Een klacht wordt binnen 21 werkdagen na de ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen.
 • Inachtneming van de privacy.
 • Handelen volgens vast protocol.
 • Inachtneming van het beginsel ‘hoor en wederhoor’.
 • Analyseren klachten en/of opmerkingen die behoren bij het kwaliteitsbeleid van Standergroep
 • Jaarlijks resultaten rapporteren aan opdrachtgever(s) en/of Blik op Werk.

3. Definities en afkortingen

 • Opmerking:
  Een uiting van ontevredenheid over contacten met Standergroep. Deze uitingen worden vermeld in het CVS (Client Volg Systeem).
  Een opmerking levert voor Standergroep waardevolle informatie op over het verbeteren van die dienstverlening. De gemaakte opmerking wordt betrokken bij het kwaliteitsbeleid van Standergroep. De verwerking van opmerkingen maakt verder geen deel uit van deze klachtenregeling.
 • Klacht:
  Een schriftelijke uiting van ongenoegen die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene kan worden weggenomen. De klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit en inhoud van de re-integratieactiviteiten of de handelwijze (het gedrag) van medewerker(s). De klager vult hiervoor een klachtenformulier in.
 • Klager:
  Een ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Standergroep en een klacht heeft ingediend.
 • Klachten termijn:
  Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als de klacht binnen een termijn van 6 maanden na het voorval, dat heeft geleid tot het ontstaan van de klacht, wordt ingediend. De datum schriftelijke melding van de klacht is daarbij leidend.
 • Gegronde reden:
  Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het belang van de klager en/of het gewicht van de aanleiding van de klacht kennelijk voldoende groot is.
 • Klachtenbehandeling:
  Het onderzoek naar de oorzaak van de klacht, waar het een gegronde klacht betreft, genoegdoening en/of correctie aanbieden aan de klager.
 • Klachtenformulier:
  Relevante informatie inzake de afhandeling van de klacht wordt geregistreerd op het klachtenformulier.
 • Klachtencoördinator:
  De door Standergroep aangewezen onafhankelijke medewerker die zelf niet bij de klacht betrokken is.
 • CBP Klacht:
  Klachten over de verstrekking van persoonsgegevens.
  Klachten inzake het CBP worden conform wet- en regelgeving van het CBP afgehandeld. Meldingsnummer CBP; m1515109.

Procedure

1. Klager dient schriftelijk klacht in

De klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtencoördinator van Standergroep. Deze registreert de klacht op het klachtenformulier. De ingekomen schriftelijke klacht voegt hij als bijlage bij het klachtenformulier. Indien aanvullende informatie is gewenst neemt de klachtencoördinator contact met afzender van de klacht op.

2. Benoeming klachtencoördinator

Standergroep benoemt een klachtencoördinator. De klachtencoördinator is een onafhankelijke medewerker die zelf niet bij de klacht betrokken is. De klachtencoördinator is verantwoordelijke voor het betreffende proces. Naam en functie van de coördinator worden op het klachtenformulier vastgelegd. Tevens de datum waarop de klacht in handen is gegeven van klachtencoördinator.

3. Verzenden ontvangstbevestiging

Klachtencoördinator stuurt uiterlijk binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Deze bevestiging bevat:

 • datum binnenkomst;
 • korte omschrijving van de klacht (incl. datum, plaats en bijzondere omstandigheden);
 • hoe de klacht verder wordt behandeld en de verwachte termijn waarbinnen deze klacht wordt behandeld maar in elk geval binnen 21 werkdagen.

Wanneer er sprake is van een klacht inzake jobcoaching met UWV als opdrachtgever dan zal de aangewezen arbeidsdeskundige ook geïnformeerd worden dat er een klacht is ingediend door klager.

4. Stappen

 • Horen betrokken medewerker
  De klachtencoördinator vat met de betrokken medewerker(s) de reactie van betreffende medewerker(s) samen op het klachtenformulier. De klachtencoördinator informeert betrokken medewerker over te vervolgen procedure.
 • Beoordelen klacht: niet in behandeling nemen
  Een klacht die naar het oordeel van Standergroep niet gegrond is of die buiten de klachtentermijn is ingediend wordt niet in behandeling genomen. De klager wordt binnen uiterlijk 21 werkdagen na de ontvangstdatum schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte gesteld.
 • Beoordelen klacht: in behandeling nemen
  Een klacht die in behandeling wordt genomen, wordt binnen 21 werkdagen na de ontvangstdatum afgehandeld. Klager ontvangt schriftelijk een gemotiveerd besluit op de klacht.
  Bij een gegronde klacht neemt de klachtencoördinator in eerste instantie telefonisch contact op met de klager en doet een voorstel tot oplossing (dit kan een vervangende dienst, genoegdoening en/of correctie zijn). Vervolgens stuurt hij een schriftelijke bevestiging van datgene dat is besproken. Aanbod aan de klager en uitkomst (reactie) wordt op het klachtenformulier vermeld.
  Indien het telefonisch contact door klager als onvoldoende wordt beoordeeld, kan klager gebruik maken van zijn recht om de klacht mondeling toe te lichten. Hij kan zich hierbij laten bijstaan. Een gesprek met klager wordt in beginsel gevoerd door de directeur van Standergroep en de klachtencoördinator. Afhankelijk van de klacht kan een medewerker van Standergroep worden toegevoegd die verder niet betrokken is bij de klacht.
  Op basis van dit gesprek stuurt de klachtencoördinator een schriftelijke bevestiging van datgene dat is besproken. Aanbod aan de klager en uitkomst (reactie) wordt op het klachtenformulier vermeld.
 • Klager niet akkoord met geboden oplossing
  Als klager meent dat Standergroep zijn klacht niet naar behoren heeft afgehandeld kan deze klager escaleren naar:
  • UWV in het geval UWV de opdrachtgever is. Hij kan zich dan melden bij het klachtenbureau UWV. Gaat de klacht over jobcoaching dan kan klager zich direct wenden tot de arbeidsdeskundige;
  • de opdrachtgever bijvoorbeeld werkgever, gemeente, verzekeraar.
  Standergroep wijst klager op deze mogelijkheden.

 5. Verslaglegging

De klachtencoördinator doet schriftelijk verslag aan alle betrokkenen, uiterlijk binnen twee weken na het oplossen van de klacht. Jaarlijks worden alle geïnventariseerde klachten gerapporteerd aan opdrachtgever UWV en/of Blik op Werk.

6. Preventieve maatregelen

De klachtencoördinator overlegt met de directie welke effectieve verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zodat herhaling van omstandigheden die tot de klacht hebben geleid in de toekomst voorkomen kunnen worden. Preventieve maatregelen worden vastgelegd op het klachtenformulier en in de procedure m.b.t. het product en/of de dienst dat aangepast dient te worden. Hierin wordt ook de procedure omtrent het CBP meegenomen en opgevolgd.

7. Rapportage

De klachtencoördinator draagt zorg voor de afhandeling en nazorg van afgesproken oplossing met de klager.

8. Eventueel doorvoeren preventieve maatregelen

Wanneer uit de rapportage de noodzaak van preventieve maatregelingen nemen naar voren komt worden deze doorgevoerd door de directie en medegedeeld aan de medewerkers.

Standergroep

Versie 1 april 2016

P. de Jongh
Directeur

Ons team bestaat uit loopbaanbegeleiders, administratief personeel, jobhunters, trainers en een arbeidsdeskundige. Maak kennis met het personeel van Standergroep.

Peter de Jongh

Directeur

Peter de Jongh

Als directeur mag ik Standergroep vorm geven en leiden, een organisatie waarin de medewerkers zich vanuit hun kracht en passie volledig kunnen inzetten voor onze klanten. Standergroep is een hele levendige organisatie met veel innovatie en mooie resultaten. We ondersteunen mensen bij alle zaken die met werk te maken hebben. We zoeken daarbij de samenwerking met andere bedrijven. Uiteindelijk gaat het om het geluk van onze klanten. Daar zet ik mij voor in.


Aart Voorberg

Loopbaanbegeleider/Jobhunter

Aart Voorberg

Bij Standergroep werk ik als loopbaanbegeleider en jobhunter. Dat betekent dat ik het contact met werkgevers op zoek om samen met hen te bekijken of zij werkzoekenden een werkplek kunnen bieden. Ik word hiervoor ingeschakeld door collega’s. Ik zet mij graag in voor de mens, juist voor hen die net dat beetje meer steun nodig hebben. Ik geloof in samen sterk zijn, waarbij een ieder (ook de werkzoekende zelf) zijn aandeel levert. Hierom werk ik ook bij Standergroep. Een bedrijf dat gezamenlijk, als groep, de steunbalk (= stander) vormt.


Frans Rippen

Loopbaanbegeleider

Frans Rippen

Ik ben loopbaanbegeleider voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ik begeleid ze in en naar passend werk. Daarnaast geef ik trainingen Mindfulness voor onze doelgroep en ben ik gecertificeerd trainer voor het AutismeBelevingsCircuit (ABC); ik laat mensen graag ervaren wat het is om autisme te hebben...24/7.


Melanie van der Wal

Loopbaanbegeleider

Melanie van der Wal

Anderen helpen om het beste uit zichzelf te halen, dat is mijn drijfveer. En dat doe ik op een persoonlijk betrokken en no nonsense manier. Graag help ik jou om je plek te vinden en in jezelf te geloven. Want dan kom je tot je recht en dat voelt goed! Geloof je nog in jezelf? Hoe zit het met je motivatie? Wat wil je eigenlijk? Waarom lukt het niet in het werk? Lastige vragen, maar als jij wilt, help ik je graag de boel (weer) op de rit te krijgen.Petra Vermolen

Loopbaanbegeleider

Page1

Page2

Ons werkgebied wordt globaal gevormd door Overijssel, Gelderland-Noord en Flevoland. Soms gaan wij ook in op vragen die buiten dit werkgebied liggen. Maar het betreft hier uitzonderingen met als uitgangspunt dat wij ook in staat moeten zijn om te kunnen voldoen aan die vraag. Lukt dat niet dan verwijzen wij door naar een collega-instelling.

Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Standergroep uw persoonsgegevens. Dit doen wij omdat wij deze gegevens nodig hebben om deze diensten goed uit te voeren. Het is onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Wat zijn Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten die herleidbaar zijn tot u als persoon. Standergroep verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummers;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Type ID bewijs;
 • Rijbewijs;
 • Belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden;
 • Ziekmeldingen;
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s);
 • Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties;
 • Doelgroep status / doelgroep verklaring (indien van toepassing);
 • Gegevens en bevindingen in rapportages, verslagen en notities ten behoeve van de dienstverlening;
 • Doeleinden van de dienstverlening.

Hoe komt Standergroep in het bezit van de persoonsgegevens.

Standergroep krijgt de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt in persoonlijke gesprekken, via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden zoals opdrachtgevers als UWV, gemeente of werkgever in het kader van onze dienstverlening.

Waarom verwerkt Standergroep persoonsgegevens.

Standergroep verwerkt de persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het vastleggen van afspraken;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Werving en selectie;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Standergroep hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Standergroep persoonsgegevens uitwisselen. Standergroep kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website, onze online onderzoekstool en ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Standergroep aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Standergroep verstrekt uw gegevens niet voor commerciële of andere doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Standergroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Standergroep zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Standergroep passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Uw rechten

U heeft het recht om Standergroep een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Standergroep t.a.v. de directie
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle
info@standergroep.nl 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

Ook kunt u Standergroep verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Standergroep, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-5-2018. Deze verklaring is opgesteld conform de voorschriften van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan
Standergroep kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website van Standergroep gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Iedere klant van Standergroep wordt bij intake gewezen op de privacy verklaring en de procedures die hierop van toepassing zijn en gevraagd akkoord te gaan met het verwerken van genoemde persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten tussen Stander Groep BV en een opdrachtgever.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Stander Groep BV die afwijkingen schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Stander Groep BV , gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder KvK-nummer 55203612.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder een opdrachtgever wordt in dit verband ook verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar als particulier of cliënt van een uitkerende instantie van de dienstverlening van Stander Groep BV gebruik maakt
Opdracht: de overeenkomst tussen Stander Groep BV en de opdrachtgever op grond waarvan door Stander Groep BV dienstverlenende activiteiten worden verricht tegen betaling van het opdrachttarief door de opdrachtgever.
Opdrachttarief: het tarief dat Stander Groep BV aan opdrachtgever in rekening brengt per opdracht en/of per uur, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3 Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid

Stander Groep BV zal alle in het kader van de opdracht de aan haar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
Stander Groep BV zal zich ten opzichte van de opdrachtgever onpartijdig opstellen. De particuliere opdrachtgever wordt behandeld zonder aanzien des persoons.
Stander Groep BV onthoudt zich van alles dat in enigerlei opzicht het aanzien van haar bedrijf kan schaden en zal die handelingen verrichten c.q. achterwege laten die in het algemeen van een goede beroepsbeoefenaar verwacht mogen worden.
Stander Groep BV zal vermijden, dat in de relatie met de opdrachtgever andere belangen dan die van de uitvoering van de opdracht zelf een rol zullen spelen, ten einde de onafhankelijke positie te kunnen waarborgen. Stander Groep BV aanvaardt geen opdrachten die in strijd zijn met haar beroepsethiek.
De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.
Stander Groep BV streeft er naar dat haar oordeel die waarde wordt toegekend die op grond van de verrichte werkzaamheden en haar deskundigheid gerechtvaardigd is.
De informatie, verstrekt door de opdrachtgever, wordt als vertrouwelijk behandeld en geheim gehouden. Stander Groep BV is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Deze gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de bepalingen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPR), respectievelijk de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI).
Stander Groep BV behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
Van bovengenoemde informatie wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk ontzegd is. De door Stander Groep BV aangelegde dossiers worden door haar gedurende tenminste vijf jaar na beëindiging van de opdracht bewaard.
Stander Groep BV zal bij beëindiging van de opdracht of overeenkomst alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging ter beschikking stellen van de opdrachtgever (uitkerende instantie).
Stander Groep BV draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsplicht door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.
De deelname van een medewerker van de opdrachtgever aan de opdracht uitgevoerd door Stander Groep BV zal door de opdrachtgever niet worden aangemerkt als blijk van onvoldoende functioneren, noch als instemming met her- of uitplaatsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van een erkenning van de noodzaak daartoe.
Stander Groep BV onthoudt zich van welke vorm van discriminatie dan ook, tenzij er sprake is van een objectief te rechtvaardigen onderscheid.
Stander Groep BV houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft gelden.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

De werkzaamheden worden zo zorgvuldig mogelijk, naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.
De opdrachtgever is gehouden aan Stander Groep BV tijdig alle informatie te verstrekken die benodigd is voor de goede uitvoering van de opdracht. Het niet tijdig verstrekken geeft Stander Groep BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Stander Groep BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Stander Groep BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stander Groep BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Stander Groep BV zal naar beste vermogen trachten het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

Artikel 5 Offertes

Alle offertes van Stander Groep BV zijn vrijblijvend. Aan de offerte en het daarin genoemde opdrachttarief kan een geldigheidsduur worden verbonden.
De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Duur van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van Stander Groep BV. Stander Groep BV zendt aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging die voor akkoord getekend aan Stander Groep BV geretourneerd moet worden.
Stander Groep BV is bevoegd haar activiteiten op te schorten totdat zij deze retour heeft ontvangen.
De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
Tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. waaronder ook omstandigheden genoemd in artikel 4b. kan Stander Groep BV een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
De opdracht voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de opzegtermijn 3 maanden en dient opzegging schriftelijk en met redenen omkleed plaats te vinden tegen het einde van de kalendermaand.
In geval van tussentijdse opzegging heeft Stander Groep BV naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het opdrachttarief, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stander Groep BV zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Stander Groep BV de opdrachtgever hier van tevoren over inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Stander Groep BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van lid c zal Stander Groep BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, behoudt Stander Groep BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door Stander Groep BV verstrekte stukken, zoals rapporten, stukken betrekking hebbende op de begeleiding, schema’s, teksten enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stander Groep BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
Stander Groep BV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Ontbinding van de opdracht

De vorderingen van Stander Groep BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stander Groep BV ter kennis gekomen omstandigheden Stander Groep BV goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Stander Groep BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de hierboven genoemd gevallen is Stander Groep BV bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeengekomen opdracht over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Stander Groep BV schadevergoeding te vorderen.
De particuliere opdrachtgever kan de overeenkomst met Stander Groep BV op elk tijdstip stopzetten. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen.

Artikel 10 Gebreken: klachttermijnen

Iedere belanghebbende binnen een door Stander Groep BV uit te voeren diensten heeft het recht om een klacht in te dienen.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever c.q. belanghebbende binnen acht dagen, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing van de opdracht of overeenkomst mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld aan de directeur van Stander Groep BV. Na deze termijn wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.
Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste: naam en adres van de melder,de datum van de melding, een omschrijving van de klacht (de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt
Na ontvangst van de klacht zendt de directeur binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging aan de melder en/of de opdrachtgever, waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan dertig dagen na voltooiing van de opdracht of overeenkomst voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.
De bevoegdheid tot behandeling van de ingediende klacht ligt bij de directeur van Stander Groep BV. De directeur handelt de klacht niet af indien daarbij zijn onpartijdigheid in het geding kan komen. De behandeling van de klacht geschiedt in dat geval door een persoon die in ieder geval niet bij de gedraging betrokken is geweest.
De directeur stelt de melder en degene, op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid (indien wenselijk) te worden gehoord.
De klacht wordt schriftelijk afgehandeld, binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
Indien een klacht gegrond is zal Stander Groep BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stander Groep BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11 Opdrachttarief

De overeengekomen opdrachttarieven zijn bindend.
De opdrachtbevestiging of overeenkomst vermeldt het tarief van Stander Groep BV per opdracht en/of per uur. Tevens wordt vermeld de wijze van betaling en of voorschot facturen en tussentijdse facturen worden verzonden. Het opdrachttarief is immer exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
Het in rekening gebrachte opdrachttarief is in overeenstemming met de verrichte diensten en aanvaarde verantwoordelijkheden en wordt in principe gevormd door de factoren arbeid en kosten.
Indien het opdrachttarief in een vast bedrag wordt uitgedrukt, ontvangt Stander Groep BV bij aanvang van de werkzaamheden 50%. Het resterende bedrag wordt na afloop van de werkzaamheden voldaan, tenzij vooraf door beide partijen anders wordt overeengekomen.
In het vermelde opdrachttarief zijn in beginsel alle kosten voor de activiteiten van Stander Groep BV inbegrepen, met uitzondering van kosten met betrekking tot scholing en training, testen, extra rapportages, reis-, verblijf-, en parkeerkosten, het inschakelen van derden, kosten van huur en/of inrichting van lokatie, en andere noodzakelijk kosten voortvloeiende uit de aard van de opdracht.
Het opdrachttarief wordt, ter bescherming van de belangen van betrokkenen, niet afhankelijk gemaakt van de resultaten.
Indien Stander Groep BV met de opdrachtgever een vast opdrachttarief overeenkomt, is Stander Groep BV niettemin gerechtigd tot verhoging van dit opdrachttarief. Mocht deze verhoging echter meer bedragen dan 10 %, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Indien het opdrachttarief in een vast bedrag wordt uitgedrukt, ontvangt Stander Groep BV van particuliere deelnemers bij aanvang van de werkzaamheden het overeengekomen opdrachttarief.

Artikel 12 Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden 14 kalenderdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de in gebreke stelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 3 % per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend.
De in het bezit zijnde doordrukken of kopieën van de door haar verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.
Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Stander Groep BV zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever, waarbij de datum van het poststempel van de brief bepalend is. Na deze termijn wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Reclame doet niet af aan de betalingsverplichting en mag derhalve niet tot opschorting van de betaling leiden.
In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Stander Groep BV gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht op te schorten.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Alle kosten van inning, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom, inclusief rente met een minimum van 120 euro per vordering.

Artikel 13 Annulering/beëindiging

Annulering/beëindiging kan slechts schriftelijk plaatsvinden, waarbij de datum van het poststempel van de brief of de faxdatum bepalend is. In geval van annulering/beëindiging door de opdrachtgever van een met Stander Groep BV gesloten overeenkomst langer dan vier doch korter dan acht weken voor de aanvangsdatum van uitvoering, is de opdrachtgever 50 % van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, zonder dat in gebreke stelling nodig is. Indien annulering/ beëindiging plaatsvindt binnen 4 weken dan is opdrachtgever 90 % van de overeengekomen vergoeding aan Stander Groep BV verschuldigd zonder dat in gebreke stelling nodig is.
Indien de opdrachtgever langer dan acht weken voor uitvoering van de overeenkomst annuleert, dan is door de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, met uitzondering van de tot dan toe gemaakte voorbereidingskosten en zonder dat in gebreke stelling noodzakelijk is.
Bij groepsgewijze deelname is het mogelijk een oorspronkelijke deelnemer te laten vervangen door een collega. Hierover dient de opdrachtgever vooraf overleg te voeren met Stander Groep BV.
Individuele gesprekken zullen, wanneer deze korter dan 24 uur tevoren door de particuliere deelnemer worden afgezegd, aan betrokken deelnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Stander Groep BV is beperkt tot 2 maal het opdrachttarief.
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stander Groep BV beperkt tot het bedrag van het overeengekomen opdrachttarief, bij opdrachten met langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het opdrachttarief.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Stander Groep BV.
Stander Groep BV is niet aansprakelijk voor en de opdrachtgever vrijwaart Stander Groep BV te allen tijde tegen eventuele aanspraken van medewerkers van Stander Groep BV of derden jegens Stander Groep BV die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 15 Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Stander Groep BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stander Groep BV niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Stander Groep BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Stander Groep BV, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zwolle.
Stander Groep BV blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
De particuliere opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Stander Groep BV zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Zwolle, 1 juni 2012
P. de Jongh
Directeur Stander Groep BV

info@standergroep.nl
Tel: (038) 7739100
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle

Contactformulier

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Google maps

Routebeschrijving

Ons bezoekadres is:

Standergroep BV
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle
Tel: (038) 7739100

Per openbaar vervoer:

Vanaf station Zwolle is het ongeveer twintig minuten lopen naar Standergroep. Verlaat het station aan de Centrumzijde, loop vervolgens langs de Westerlaan tot de Willemskade/Nieuwe Veerallee. Steek over en sla na de Kwik-Fit rechtsaf op de Kamperweg. Loop deze af tot u onder het viaduct van de A28 door komt. U ziet nu de Oude Biljartfabriek, waarin Standergroep gevestigd is, aan uw linkerhand.

U kunt vanaf het station ook de bus nemen:

Stadsbus 5 richting Westenholte. Stap uit bij bushalte Blaloweg/Hasselterweg. Loop vervolgens langs het fietspad over de Blalobrug (steek, als u op de Hasselterweg uitstapt, eerst de Blaloweg over). U komt uit op de Grote Voort. Net voor u onder het viaduct door loopt ziet u aan uw rechterhand de Oude Biljartfabriek, waarin Standergroep gevestigd is. Dit is slechts enkele minuten lopen.Bus 100 richting Nunspeet. Stap uit bij Bushalte Koningin Wilhelminastraat. Sla bij de Kwik-Fit linksaf de Kamperweg in en loop deze af tot u onder het viaduct van de A28 door komt. U ziet nu de Oude Biljartfabriek, waarin Standergroep gevestigd is, aan uw linkerhand. Dit is ongeveer tien minuten lopen.

Ga voor meer informatie over routes naar http://9292.nl/

Met de auto:

Naast de Oude Biljartfabriek, waarin Standergroep gevestigd is, is een grote parkeergelegenheid met ruim voldoende gratis plaatsen. U komt hier via de Kamperweg of de Grote Voort. Dit is een fietssnelweg waar automobilisten te gast zijn.

Met de fiets:

De fietsenstalling bevindt zich aan het begin van de parkeerplaats. Indien gewenst kunt u uw fiets hier ook overdekt stallen.

Welkom op de website van Standergroep. Standergroep is een professioneel bedrijf voor loopbaanbegeleiding en re-integratie. Dat doen we met veel plezier. Onze betrokken medewerkers staan voor ons werk en onze klanten. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat we doen

Standergroep biedt een compleet pakket re-integratiediensten aan, waardoor we in elke situatie in staat zijn een traject op maat aan te bieden:

 • Loopbaanbegeleiding en re-integratie
 • Begeleiding van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Trainingen
 • Jobcoaching
 • Outplacement
 • Werkgeversadvisering en re-integratie eerste en tweede spoor

Hoe we werken

In onze aanpak kiezen wij voor een praktijkgerichte werkwijze met veel aandacht voor stage en werkervaring. Immers, de praktijk is de beste leerschool. We kennen de arbeidsmarkt en we zijn voortdurend op zoek naar arbeidsmogelijkheden voor onze klanten. Wij zijn actief in diverse werkprojecten met werkgevers waarbij Standergroep de begeleiding van personeel voor haar rekening neemt en gezamenlijk gewerkt wordt aan invulling van ‘Social Return’. Standergroep heeft een krachtig specialisme opgebouwd in Autisme en Werk.

Wij werken voor mensen en doen dit in opdracht van de persoon zelf, bedrijven, UWV, verzekeraars en gemeenten. Onze loopbaanbegeleiders zijn flexibel. Zij komen naar u toe, maar u bent ook welkom op ons kantoor. En wie u ook bent, u hebt altijd te maken met uw eigen loopbaanbegeleider voor het gehele dienstverleningstraject.

Wat we voor u kunnen betekenen

Op deze website kunt u kennis maken met ons aanbod. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij bespreken graag met u of wij iets voor u kunnen doen. En als wij dat niet kunnen, kunnen we u wellicht toch verder helpen door u naar de juiste plek te verwijzen. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 038-7739100. Spreek eventueel een boodschap in. Of zoek contact via het contactformulier. Direct mailen naar info@standergroep.nl kan ook.

Namens de mensen van Standergroep,
Peter de Jongh
Directeur

Binnen het totaalpakket hebben we een specialisatie ontwikkeld op het gebied van

Autisme & Werk

meer...