Op dit moment vindt de nodige discussie plaats over de arbeidsmarkt. De werkloosheid is hardnekkig en erg hoog, er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod en de mobiliteit laat te wensen over. Bepaalde groepen jongeren, zonder startkwalificatie en/of met een arbeidsbeperking, dreigen de aansluiting definitief te verliezen. Zij zijn zelfs bij een aantrekkende arbeidsmarkt nauwelijks meer in te passen. De overheid onderkent dit probleem en wil hier gericht actie op ondernemen. Ook deze jongeren zijn in de toekomst hard nodig. De kunst is nu om hun arbeidspotentie te benutten.

Standergroep is van mening dat dit kan en heeft hiervoor een vernieuwende aanpak ontwikkeld. In 2013 heeft Standergroep met restaurant SAMEN een succesvol project gedraaid voor jongeren met een afstand naar werk. Het resultaat was een uitstroom naar werk van ruim 70%. De ervaring en kracht van dit project willen we verder uitrollen in het leerwerkbedrijf ‘Nieuwe Stijl’.

Ons plan is zeer aantrekkelijk voor u als ondernemer:

  • U gaat werken met een gemotiveerde jongere. Deze heeft een uitgebreide selectieprocedure doorlopen.
  • U geeft concreet invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • U anticipeert op het door de regering voorgestelde quotum voor werkgevers met meer dan 25 medewerkers. Dit houdt in dat dat 5% van het personeelsbestand moet bestaan uit medewerkers met een arbeidshandicap.
  • De deelnemer en u worden intensief begeleid door een jobcoach en een bedrijfsadviseur.
  • De investering wordt snel terugverdiend omdat de jongere productief is.
  • U hebt ruim de tijd om kennis te maken met een mogelijke nieuwe vaste medewerker.

Het leerwerkbedrijf

Nieuwe Stijl krijgt vorm in een netwerkorganisatie. Dit heeft als voordeel dat elke partij flexibel en naar vermogen kan bijdragen aan het doel; een duurzame arbeidsplek voor de deelnemer. Graag verwelkomen wij u als partner in deze netwerkorganisatie.

In het netwerk van samenwerkende partijen heeft elk een eigen rol. Standergroep is hierin de projectontwikkelaar, stelt contracten op met de samenwerkingspartners, regelt financiën bij UWV en gemeenten, voert de eerste fase van het project uit, begeleidt de jongere en ondersteunt de werkgever. ROC Landstede verzorgt de opleidingscomponent. De werkgever biedt de jongere werkervaring en een baan voor zes maanden.

Het traject

De jongere doorloopt een leerwerktraject dat drie fasen kent.

1. Selectie; (duur: twee maanden)

Het doel is om de jongere goed te leren kennen in zijn motivatie, gedrag en leervermogen. Er wordt gewerkt vanuit een centrale locatie. Van daaruit worden er activiteiten uitgevoerd zoals:

  • sport;
  • bushcraft;
  • training presentatievaardigheden, banen en beroepenoriëntatie;
  • bedrijfsexcursies.

Na de eerste maand wordt de eindselectie gemaakt. De opleiding start. De jongere wordt voorbereid op zijn werkervaringsplek.

2. Werkervaring; (duur: zes maanden)

De jongere werkt zes maanden op de werkervaringsplek. Hij gaat één dag per week terug naar de groep voor uitwisselen van ervaringen, onderlinge ondersteuning en verdere coaching, vooral gericht op werknemersvaardigheden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de jongere ook ondersteunt bij de opleiding die hij eventueel volgt.

3. Arbeidsovereenkomst; (duur: min. zes maanden)

De werkgever sluit een arbeidsovereenkomst met de jongere voor 20 tot 36 uur per week.

Wat wordt er van u verwacht:

U biedt de deelnemer voor zes maanden een werkervaringsplek tussen de 20 en 36 uur week.In de werkervaringsperiode gaat de deelnemer gedurende één dag per week terug naar de groep.Na de werkervaringsperiode biedt u deze deelnemer een dienstverband voor zes maanden, van minimaal 20, maximaal 36 uur per week.Rekenvoorbeeld: op basis van 36 uur per week, het wettelijk minimumloon en een loonwaarde van 50%, komen de totale salariskosten op ongeveer € 5.500 per deelnemer per jaar.

Vragen en informatie

In deze informatie hebben wij u meegenomen in ons plan. De eerste groep is in Zwolle gestart in april 2014, de tweede in augustus 2014 en in 2015 volgden nog twee groepen, waarvan één in Deventer. Inmiddels is in Zwolle een vijfde groep gestart. De kandidaten van alle groepen zijn aangeleverd door het UWV, met uitzondering van de laatste groep, waarvoor ook de gemeente Zwolle geschikte kandidaten aanleverde. Er is de nodige interesse in Nieuwe Stijl, daarom zijn we in overleg met meerdere partijen om ook in hun regio of gemeente een groep te starten.

We willen ruimte creëren voor de inbreng van onze toekomstige netwerkpartners. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog aanvullende informatie behoeft. Of misschien hebt u ideeën die de slagingskans vergroten. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.