Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Standergroep uw persoonsgegevens. Dit doen wij omdat wij deze gegevens nodig hebben om deze diensten goed uit te voeren. Het is onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Wat zijn Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten die herleidbaar zijn tot u als persoon. Standergroep verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummers;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Type ID bewijs;
 • Rijbewijs;
 • Belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden;
 • Ziekmeldingen;
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s);
 • Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties;
 • Doelgroep status / doelgroep verklaring (indien van toepassing);
 • Gegevens en bevindingen in rapportages, verslagen en notities ten behoeve van de dienstverlening;
 • Doeleinden van de dienstverlening.

Hoe komt Standergroep in het bezit van de persoonsgegevens.

Standergroep krijgt de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt in persoonlijke gesprekken, via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden zoals opdrachtgevers als UWV, gemeente of werkgever in het kader van onze dienstverlening.

Waarom verwerkt Standergroep persoonsgegevens.

Standergroep verwerkt de persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het vastleggen van afspraken;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Werving en selectie;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Standergroep hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Standergroep persoonsgegevens uitwisselen. Standergroep kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website, onze online onderzoekstool en ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Standergroep aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Standergroep verstrekt uw gegevens niet voor commerciële of andere doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Standergroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Standergroep zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Standergroep passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Uw rechten

U heeft het recht om Standergroep een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Standergroep t.a.v. de directie
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

Ook kunt u Standergroep verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Standergroep, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-5-2018. Deze verklaring is opgesteld conform de voorschriften van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan
Standergroep kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website van Standergroep gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Iedere klant van Standergroep wordt bij intake gewezen op de privacy verklaring en de procedures die hierop van toepassing zijn en gevraagd akkoord te gaan met het verwerken van genoemde persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals vermeld in deze privacyverklaring.